Rola psychologa w wojsku

Funkcjonalnie, rola psychologów w polskiej armii zmienia się na przestrzeni lat. Zmianom ulegają sposób podporządkowania, potrzeby szkoleniowe i kwestie związane z zakresem ich kompetencji.  Bywają one niejednokrotnie niedoszacowane m.in. z powodu braku wiedzy na temat możliwości, umiejętności i doświadczenia z jakim przychodzą do instytucji mundurowych  psycholodzy jako osoby cywilne (pragnę podkreślić, ponieważ często jest to podnoszone do tematu, że większość współcześnie zatrudnionych psychologów w wojsku to cywile podlegający bezpośrednio pod dowódcę pracownicy resortu obrony narodowej.).

Cywilny rynek pracy, warunki, stawiane wyzwania i wymagania zasadniczo różnią się od tego, jakie warunki panują w służbach mundurowych. i szereg profitów, które mogłyby doskonale usprawniać współprace z dowódcami.  

Z praktycznej strony, psycholog w jednostce wojskowej najczęściej i najbardziej „spektakularnie” angażuje się w przypadki gaszenia poważnych kryzysów, takich jak nagła śmierć żołnierza, czy samobójstwa, w których jego rola jako interwenienta znacznie różni się od osoby wpierającej regularnie.

Do głównych codziennych obowiązków psychologa wojskowego należą:

– prowadzenie indywidualnych rozmów z żołnierzami bezpośrednio wcielonymi lub powracającymi z ośrodków szkoleniowych,
– przeprowadzanie rozmów indywidualnych z żołnierzami wyjeżdżającymi na i powracającymi z misji poza granicami kraju,
– prowadzenie indywidualnych rozmów z  żołnierzami przejawiającymi skłonności do nadużywania środków odurzających w tym alkoholu, narkotyków, leków,
-monitorowanie i rozpoznawanie zagrożeń na tle psychologicznym,
– planowanie i prowadzenie działalności profilaktyczna – informacyjnej z kadra i żołnierzami.
– opiniowanie żołnierzy dla potrzeb WKL.

Wyraża się opinię, że już samo zatrudnienie psychologa w jednostce wojskowej powinno zmniejszać ryzyko występowania niepokojących zjawisk oraz powinno przyczynić się do poprawienia komfortu psychicznego całej kadry zatrudnionej w jednostce.

Takie założenie raczej wynika z niewielkiej znajomości realiów pracy psychologa na współczesnym rynku pracy i braku praktyki współpracy z nim, niż specyfiki jego stosunku do zaangażowania w pracę 😉 Zauważa się także, że wielu dowódców nie wie tak naprawdę, (czego bardzo żałuję) czego może oczekiwać i jak współpracować z psychologiem poza „gaszeniem pożarów”. Nasza praktyka sprowadza się nie tylko do monitorowania, edukowania i obserwacji środowiska pracy, które jest wyjątkowe. Służy również poszerzaniu horyzontów na temat świadomości nie tylko tego, kim jest ten psycholog w ogóle, ale także jakie ma zasoby i kompetencje, które mogą zasadniczo przyczynić się do poprawy jakości warunków pracy wszystkich w danym środowisku.

Formułowanie założeń, że psycholog w swojej działalności ma za zadanie uwolnić kadrę dowódczą z wszelkich wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi i zminimalizować wszelkie negatywne zjawiska tj. uzależnienia, emocje, niezadowolenie, wszelkiego rodzaju konflikty i inne problemy nierozerwalnie powiązane ze służbą wojskową jest traktowane jako daleko idące nadużycie. Działania psychologa nie powinny być traktowane jako zło konieczne angażowania cywila w sprawy bieżące. To zasadniczy element współpracy i tworzenia interdyscyplinarnego zespołu, który pozwoli na zbadanie każdej sprawy z szerszej perspektywy. Pamiętajmy także, że sam psycholog w żadnym środowisku pracy, bez udziału odpowiednio zaangażowanych przełożonych i współpracowników nie jest w stanie wpłynąć na zmianę postaw i perspektywy realizowania obowiązków.

Wielokrotnie wyraża się fakt, że psycholog jest zawodem zaufania publicznego. Tutaj za zasada pozostaje niezmienna. Za zaufaniem nie idzie tylko sama tajemnica zawodowa, etyka pracy czy zaangażowanie w nią. Idą za nią znacznie ważniejsze społecznie wartości takie, jak poczucie zaopiekowania przez profesjonalistę, wiara w kompetencje psychologa oraz fakt, że przy odpowiedniej współpracy jest on w stanie zaangażować się i usprawnić procesy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *